Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim

Świadczenia z pomocy społecznej

Czcionka:

POMOC SPOŁECZNA

Cele pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest ukierunkowana na realizację następujących celów:

 1. zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 2. doprowadzenie (w miarę możliwości) do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,

 3. integracja osób i rodzin ze środowiskiem,

 4. zapobieganie powstaniu trudnych sytuacji życiowych, których powstanie powodowałoby potrzebę korzystania z pomocy,

 5. umacniane rodziny.
   

Adresaci pomocy społecznej

Adresatem świadczenia z pomocy społecznej jest zawsze człowiek – osoba fizyczna. Jednocześnie w unormowaniach stanowi się, że prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły, jak również sprawienie pogrzebu osobom, którym nie ma, kto go sprawić. Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina składa się z osób spokrewnionych i nie spokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

 

 

Przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy

Wymogi, jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej, będą zależały od rodzaju świadczenia. Można wyodrębnić następujące grupy sytuacji:

 • podmioty ubiegające się o przyznanie świadczenia pieniężnego – w tym przypadku istotne będą dwa elementy: sytuacja dochodowa osoby i rodziny oraz niezbędność występowania okoliczności, która powoduje, że osoba lub rodzina nie jest w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej.

 • osoby ubiegające się o usługi opiekuńcze – istotne jest spełnienie wymogu związanego z sytuacją osobistą danej osoby, sprowadzająca się do niezbędności skorzystania z pomocy innej osoby z uwagi na niemożność zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, wynikających z wieku, choroby lub niepełnosprawności.

 • opieka nad dzieckiem i rodziną – realizowana jest, gdy zaistnieje określona sytuacja faktyczna, a mianowicie rodzina nie będzie w stanie w sposób prawidłowy realizować swojej funkcji.

Jak wspomniano wyżej kryterium dochodowe ma szczególne znaczenie przy przyznaniu świadczeń pieniężnych (patrz rodzaje świadczeń). Obecnie kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, natomiast kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514,00 zł. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów:

 1. ubóstwa;

 2. sieroctwa;

 3. bezdomności;

 4. bezrobocia;

 5. niepełnosprawności;

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 7. przemocy w rodzinie;

 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 14. alkoholizmu lub narkomanii;

 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
   

Warunki przyznawania świadczeń

Aby uzyskać pomoc z zakresu pomocy społecznej, należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim i złożyć wniosek o pomoc. Osoby, które nigdy wcześniej tego nie robiły mogą skorzystać w tym zakresie z pomocy pracownika socjalnego. Ustawa przewiduje również możliwość udzielenia pomocy na wniosek przedstawiciela ustawowego albo innej osoby np. sąsiada osoby starszej. Wymagana jest jednak w takiej sytuacji zgoda osoby, dla której pomoc ma być kierowana. Ustalony jest termin w których można składać wnioski, lecz w sytuacjach szczególnych można to robić w każdym terminie. Ustawa uzależnia przyznanie świadczenia od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, należy się, więc liczyć z wizytą pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia podjęcia wiadomości o potrzebie przyznania pomocy, natomiast w sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadzany jest w terminie 2 dni. W trakcie wywiadu pracownik socjalny ustala sytuację osobista, rodzinna i dochodową osoby lub rodziny.

Należy się liczyć, iż niezbędne będzie przedstawienie różnych dokumentów. Jakie to będą dokumenty, zależy to od indywidualnego przypadku. Pracownik socjalny podczas wizyty ustali, jakie dokumenty będą niezbędne do przyznania pomocy. Jednym z podstawowych dokumentów dla osób lub rodzin ubiegających się o przyznanie pomocy będą:

 • zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

 • zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

 • zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

 • dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

 • zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

 • zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

 • zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

   


Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne.

Świadczenia pieniężne udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim :


Świadczenia niepieniężne w ramach pomocy społecznej udzielanej przez Ośrodek :

 • praca socjalna,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • składki na ubezpieczenia społeczne,

 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • sprawienie pogrzebu,

 • poradnictwo specjalistyczne,

 • interwencja kryzysowa,

 • schronienie,

 • posiłek,

 • niezbędne ubranie,

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne w miejscu zamieszkania

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Udzielenie któregoś z powyższych świadczeń wymaga wcześniejszego przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób czy rodzin. Poniżej krótko opisujemy świadczenia, z których najczęściej korzystają mieszkańcy naszej gminy :

 • Zasiłek stały – przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zarówno gospodarującej samotnie, jak i pozostającej w rodzinie. Stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do wysokości kryterium dochodowego. Jego wysokość stanowi, bowiem różnicę miedzy wspomnianym kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny potrzebującej wsparcia. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604 zł jak również niższa od 30,00 zł. Osobą niezdolną do pracy z tytułu wieku jest osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

 • Zasiłek okresowy – świadczenie z pomocy społecznej przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przysługuje osobie lub rodzinie, której dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego. Jego wysokość jest ustalana jako różnica pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny a faktycznym dochodem osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 • Zasiłek celowy – przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego drobnych remontów czy napraw w mieszkaniu.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny