Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

Utworzono dnia 17.08.2017
Czcionka:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

 

DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY RADZYN PODLASKI

Nazwa zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

21-300 Radzyń Podlaski

NIP 538-102-62-51

Ul. Warszawska 32

Tel. 83 413-18-13

 

Zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie niżej określonego przedmiotu zamówienia .

 

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu własnym transportem gorącego posiłku jednodaniowego- 2 x w tygodniu zupy oraz 3 x w tygodniu drugiego dania z karty menu zakładu , do szkół na terenie Gminy Radzyn Podlaski-

Szkoła Podstawowa w Branicy Radzyńskiej

Szkoła Podstawowa w Brzostówcu

Szkoła Podstawowa w Zabielu

Szkoła Podstawowa w Żabikowie .

-Zamawiający planuje ,że dziennie należy dostarczyć ok. 90 posiłków .

-Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów a wszelkie zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia .

-Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2017 poz.149 ),łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy .

-Posiłki muszą spełniać następujące warunki ilościowe:

Drugie danie z karty menu zakładu żywienia:

1/sztuka mięsa/ ryby – 80 gram

2/klops/kotlet mielony , pulpet – 100 gram

3/surówka /warzywa gotowane -50 gram

4/ziemniaki , kasza , ryż – 150 gram

5/ kopytka, pyzy, pierogi – 200 gram

6/naleśniki z serem, dżemem – 250 gram

7/ makaron z owocami , serem- 250 gram

 

Zupy z karty menu zakładu żywienia:

1/ zupa/ z makaronem, ryżem lub ziemniakami – 0,5 l

 

Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

1/jadłospis powinien być urozmaicony ; rodzaj potraw nie może się powtarzać w tym samym tygodniu

2/potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości ,świeżych, naturalnych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych - konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych

3/w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane , pieczone i duszone

4/ ważna jest estetyka potraw

Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie .

Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt .

Zamawiający posiada własne naczynia – talerze , sztućce

Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom.

Koszt związany z wydawaniem posiłków, myciem naczyń i sprzątaniem stołówki ponosić będzie zamawiający.

WARUNEK

Stworzyć możliwość odpłatnego zakupu obiadów dla pozostałych uczniów w danej szkole .

 

Rozdział 2 . Termin realizacji zamówienia

Dożywianie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 18 września 2017 r. do 20 czerwca 2018 r. tj. w roku szkolnym 2017/2018 z uwzględnieniem przerw w nauce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

Rozdział 3. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  3. Ofertę stanowi wypełniony formularz będący załącznikiem do zapytania ofertowego.

  4. Wykonawca złoży referencje co najmniej z 2 szkół /placówek , w których dostarczał posiłki dla dzieci/uczniów z okresu 2 lat poprzedzających złożoną ofertę .

  5. Ofertę należy składać w kopertach , koperta zewnętrzna winna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim

Zapytanie ofertowe na

,,Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Radzyń Podlaski’’

 

Rozdział 4. Miejsce oraz termin składania oferty

  1. Ofertę należy przesłać /składać na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32 pok. Nr 208 nie później niż do dnia 28 sierpnia 2017 r. godz. 1300.

  2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 13 30.

Rozdział 5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie kryterium ceny oraz złożone referencje. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i podobnych referencji Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach . Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszelkie warunki postawione w niniejszym zapytaniu o cenę . Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę , z którym zawarta zostanie umowa

 

Radzyn Podlaski 2017-08-17 Maria Tarnowska

Kierownik GOPS w Radzyniu Podlaskim

 

 

 

 


 

 

 

 

Załącznik 1

 

OFERTA

 

Pieczęć wykonawcy

………………………………..

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

21-300 Radzyń Podlaski

Ul. Warszawska 32

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego ,, Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Radzyń Podlaski’’

 

…………………………….

Nazwa wykonawcy i adres

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu…………………………………..

 

 

SKŁADAM/MY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym

,,Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Radzyń Podlaski ‘’

 

OFERUJĘ……………………………………………………………………………..

 

CENA OFERTOWA BRUTTO ……………………………….

 

Zobowiązuję /my się do wykonania zamówienia w terminie 18.09.2017 do 22.06.2018 r.

 

Zobowiązuję /my się w przypadku , gdy nasza /moja oferta uznana będzie za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 17.08.2017, 15:06

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 25

W poprzednim tygodniu: 39

W tym miesiącu: 134

W poprzednim miesiącu: 126

Wszystkich: 1999